صفحه نخست | سخن سبز | در باره مسجد | فعالیت ها | برنامه ها | حماسه حضور | نخبگان | حامیان | پرسش و پاسخ | نوا و نما | پیوندها | ارتباط با ما

 
 

سوالات

مسابقه خطبه غدیر

1- چه کسی/کسانی سزاوارتر از مردم بر خودشان است؟

الف: خداوند

ب: پیامبر         

ج: خداوند و رسول او         

د: خداوند و امامان

2- بنا به فرمودۀ پیامبر(ص) لقب امیرالمؤمنین برازندۀ چه کسی است؟

الف: علی(ع)         

ب: ابوبکر         

ج: عمر         

د: عثمان

3- خداوند عزّوجلّ دین را با.........تکمیل کرد.

الف: رسالت پیامبر(ص)         

ب: امامت علی(ع)        

ج: نزول قرآن         

د: رسالت انبیاء

4- سورۀ هل اتی علی الانسان در وصف چه کس/کسانی نازل شده است؟

الف: پرهیزکاران         

ب: صادقین         

ج: علی(ع)         

د: انسانها

5- بنا به فرمودۀ پیامبر(ص) سورۀ عصر در توصیف چه کس/کسانی است؟

الف: صابرین         

ب: صادقین         

ج: علی(ع)         

د: صالحین

6- بنا به فرمودۀ رسول الله(ص) سورۀ حمد در وصف چه کس/کسانی فرستاده شده است؟

الف: پیامبروامامان         

ب: گمراهان         

ج: عابدان         

د: مغضوبین

7- همانا..........انذارگر و..........بشارت دهنده است.

الف: خداوند - پیامبر         

ب: پیامبر- خداوند         

ج: پیامبر- علی(ع)        

د: علی(ع)- پیامبر

8- پیامبر در روز غدیرخم برای چه کس/کسانی از مردم بیعت گرفت؟

الف:خدا،پیامبر،علی وامامان پس ازاو         

ب: پیامبر،علی وامامان پس ازاو                                              

ج: خدا،علی وامامان پس ازاو                       

د: علی وامامان پس ازاو

9- چه کسانی به باوررسیدگان و دور از تردید و انکار هستند؟

الف: متقین         

ب: مؤمنین         

ج: انصار و مهاجرین        

د: یاران پیشوایان و امامان

10- آیۀ 5 سورۀ مائده در چه زمانی بر پیامبر نازل گردید؟

الف: حجّ آخر ایشان         

ب: هنگام بیان ولایت علی(ع)         

ج: آغاز رسالت آن حضرت       

د: 40 سالگی

11- ریشۀ امر به معروف کدام است؟

الف: سخن پیامبر را به دیگران رساندن         

ب: عمل به پذیرش فرمان خداوند و پیامبر                                         

ج: گزینه های الف و ب                            

د: کار خود را به دیگران سفارش کردن

12- چه زمانی امر به معروف و نهی از منکر به کمال می رسد؟

الف: با عدالت بزرگان         

ب: با برپایی حقّ        

ج: با حضور امام معصوم         

د: با تقوی و پرهیزکاری

13- پیامبراکرم(ص) کدام صفت را به حضرت علی(ع) نسبت داد؟

الف: یاور دین خدا        

ب: پرهیزکار و رهنما        

ج: مدافع رسول خدا        

د: همۀ موارد              

 

 

پاسخ نامه مسابقه خطبه غدیر

 پاسخ های خود را بصورت جدول زیر تهیه کرده

و با درج مشخصات ( نام و نام خانوادگی، سن، نشانی وشماره تماس )

به داخل صندوق مسجد قرار داده

و یا به شماره09194480691 پیامک نمایید.

 

 

نام و نام خانوادگی: .......................................................... سن: ............

نشلنی: ........................................................................................... شماره تماس:..................

 

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1